{{ 'SHOW_CART' | translate }} >

{{total | currency:"€"}}

{{::eventInfo.eventName}}

{{eventInfo.startDateUnix | localeLongDate:currentLanguage : 'LLL' : eventInfo.eventTimeZone : true}}
{{::eventInfo.where}}

{{::eventInfo.description}}

{{ 'COUPON-APPLIED' | translate }}

{{ 'INVALID-SECONDARY-COUPON' | translate }}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'FIRST-NAME' | translate}}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'IDENT.NAME_CHARS_LONG' | translate}}

{{ 'LAST-NAME' | translate}}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'IDENT.NAME_CHARS_LONG' | translate}}

{{ 'BIRTH-DATE' | translate}}

{{ 'IDENT.RACE_AGE_BETWEEN' | translate:regOptionAgeTranslate }}

{{ 'IDENT.SERIES_RACE_AGE_ERROR' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{'REQUIRED_DATE_FORMAT' | translate:'{format: eventInfo.displayDateFormat}' }}

{{ 'GENDER' | translate}}

{{ 'REG-OPTION-GENDER-ERROR' | translate}}

{{ 'PRIMARY-PHONE' | translate}}

{{ 'PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'NOT-VALID-PHONE-NUMBER' | translate}}

{{ 'EMAIL' | translate}}

{{ 'EMAIL-CONFIRM' | translate}}

{{ 'PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'ENTER_VALID_EMAIL' | translate }}

{{ 'SAME-EMAIL' | translate}}

{{ 'PARTICIPANT-CONDITION' | translate}}

{{ 'ADDRESS' | translate }}

{{ 'COUNTRY' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'STREET' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'STREET_2' | translate}}

{{ 'POSTAL-CODE' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}} {{ 'VALID-ZIP' | translate}}

{{ 'CITY' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'STATE/REGION' | translate}}

{{ 'PLEASE-PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'EMERGENCY-CONTACT' | translate }}

{{ 'EMERGENCY-CONTACT' | translate}}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'RELATIONSHIP' | translate}}

{{ 'PHONE' | translate}}

{{ 'PROVIDE-VALUE' | translate}}

{{ 'NOT-VALID-PHONE-NUMBER' | translate}}

{{ 'CONTACT-CANNOT-BE-EVENT-P' | translate}}

{{ 'DATA-PRIVACY' | translate}}

{{ 'EMAILS-REGARDING-REG-NO-PARAM' | translate}}

{{ eventInfo.marketingConsentQuestionText}}

{{eventInfo.marketingEmailQuestionText}}

 

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID, TEGEN GERECHTERLIJKEVERVOLGING & FOTO RECHTEN DEELNEMER

In overweging van toelating tot deelname op enigemanier in debovenstaand genoemde Spartan Race competitie(s), race(s), gerelateerde evenementen (het “Spartan Race”) en/of activiteiten verklaar ik, , ondergetekende, kennis genomen te hebben van, te waarderen, en overeente komen dat:  

1.Het risicoop letsel en/of overlijden door deactiviteiten die onderdeel vormen van de Spartan Race en zijn gerelateerde evenementen aanzienlijk is. Waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: (i) verdrinking; (ii) bijna-verdrinking; (iii) verstuikingen;  (iv) verrekkingen; (v)breuken; (vi) kou ofhitte letsel; (vii) RSI; (viii) letsel door voertuigen;  (ix) dieren beten en/ofsteken; (x) contactmet giftige planten; (xi) ongelukken met betrekking, maar niet beperkt, tot paddelen, klimmen, fietsen, hiken, skiën, sneeuwschoenwandelen, vervoer met boot, vrachtwagen, auto, of andere gemakken; en (xii) de mogelijkheid tot permanente verlamming en/of overlijden. Ik begrijp, zeg toe en accepteer dat sommige van de obstakels mogelijk door water gaan dat niet is getest op chemicaliën, ziekte of besmetting. Ik begrijp dat het Event parkoers wilde dieren, insecten en planten kan bevatten. Ondanksdat specifieke regels,uitrusting, en persoonlijke discipline de kans kan verkleinen, blijft het risico op serieus letsel bestaan;  

2.IK NEEMBEWUST EN ONGEDWONGEN AL DEZE RISICO’S OP ME,ZOWEL BEKEND ALS ONBEKEND, ZELFS ALS DEZE VOORTKOMEN UIT NALATIGHEID VAN DE ONTHEFFING of anderen, en ik neem volle verantwoordelijkheid voor mijn deelname;  

3.Ik gavrijwillig akkoord tot naleving van de genoemde engebruikelijke voorwaarden tot deelname. Mocht ik desondanks ongebruikelijke en/of aanzienlijke gevaren opmerken gedurende mijn aanwezigheid of deelname, dan zal ik mijzelf terugtrekken van deelname en de gevaren onder de aandacht brengen van de dichtstbijzijnde begeleider/ vertegenwoordiger.  

4. Ik,voor mezelf en namens mijn erfgenamen,rechtverkrijgenden, persoonlijke vertegenwoordigers en / of nabestaanden, voor altijd AFSTAND TE DOEN, AFZIEN, VRIJWAREN en OVEREENKOMST NIET TE VERVOLGEN van gerechtelijke vervolging Xchange Sport & Event AG, Joe Desena, enhun functionarissen, bestuurders,vertegenwoordigers, ambtenaren, agenten en/ of werknemers, ondernemingen en/ of rechthebbende evenals hun onafhankelijke contractpartners, sponsor agentschappen, sponsors, adverteerders, vrijwilligers en indien van toepassing, eigenaren en verhuurders van het pand wordt gebruikt om het evenement uit te voeren (gezamenlijk, de “Vrijlating”), MET BETREKKING TOT ALLE SCHADE, BEPERKINGEN,OVERLIJDEN en / of verlies of schade aan personen of eigendommen, HETZIJ GEVOLG IS VAN NALATIGHEID VAN DE GEVRIJWAARDEN OF ANDERS. Ik ga er verder mee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, claim of schade als gevolg van mijn deelname aan evenementen georganiseerd en gesponsord door  Xchange Sport & Event AG, Spartan Race  LLC ofconnectie met de evenementen.  

5.Ik getuigen verklaar dat ik vrij ben van alle ziekten,verwondingen en gebrekenen dat ik fysiek fit en voldoende getraind ben om deel te nemenaan alle activiteiten die geassocieerd zijn met de evenementen. Mijn deelname aan activiteiten en evenementen georganiseerd en gesponsord door Xchange Sport & Event AG, Spartan Race LLC isvolledig vrijwillig.  

6.Ik geef toestemmingvoor het verlenen van eerste hulp en medischebehandeling in het geval van schade, ziekte en ik onthef en vrijwaar iedere aansprakelijkheid of vorderingen uit dergelijke behandeling.  

7.Ik ga ermeeakkoord dat The Releases nietverantwoordelijk zijn voor welke persoonlijk items of eigendommen dan ook, die verloren, beschadigd of gestolen zijn op het evenement.  

8. Ik ga akkoord datal het inschrijfgeld betalingen definitief zijn en nietgerestitueerd kunnen worden. Ik kan mijn ticket niet overzetten naar een ander persoon of race. Ik mag niet onder mijn naam of registratie, mijn timing tag aan een ander persoon of raceoverzetten.  

9.TheReleases hebben het recht, in zijn enigeomschrijving, vast testellen, te annuleren, of het evenement aan te passen als gevolg van weersomstandigheden of andere factoren die buiten de controle van de releases zijn, die de gezondheid en/ of veiligheid van de deelnemers kunnen beïnvloeden.          

10. Ikgeef volledige toestemming aan Releases, zoals hierboven beschreven, omfoto's, afbeeldingen, videotapes, bewegende beelden, opnamen of elk andere opname van de activiteiten op het evenement voor alle legitiem doeleinden voor altijd en ik begrijp dat ik geen recht heb op schadevergoeding welke dan ook.  

11. Ik geefhierbij toestemming aan the Releases omte filmen, videotapes te maken en op te nemen de prestatie van de bovengenoemde deelnemer (waarnaarhierinwordt verwezen als “Ik”, “me”, “mijn”) als het gaat om het evenement en vervolgens uitgezonden en anderszins gebruik hetzelfde als de Releasesnoodzakelijk acht. Deze toestemmingzal het onbeperkte recht door Releases omvatten om hetjuist gebruik van mijn naam, bijnaam, imago, gelijkenis, stem, foto’s, handtekening en biografische informatie die gerelateerd is aan het evenement. Ik erken dat Relaesesen hun vertegenwoordigershet onbeperkte recht hebben door het hele universum op het auteursrecht, gebruik, hergebruik, publiceer, her publiceer, uitzenden en anders alles of een deel van het evenement te distribueren waarin ik mogelijk verschijn op alle radio, netwerk, kabel en lokale televisieprogramma’s en op elke printmateriaal en in alle formats of media (inclusief elektronische media) nu weten of hierna wetende tot in de eeuwigheid zonder compensatie. In overweging en in ruil om deel te nemen aan het evenement, ik zie af van en ga ermee akkoord the Releases niet te vervolgen van alle huidige en toekomstige claims met betrekking tot mijn deelname aan het evenement die gemaakt kunnen worden door mij, mijn familie, landgoed erfgenamen of rechtverkrijgende.  

12. I commit to wear the timingchip that is provided to me by theorganization at all times during the race and acknowledge the fact that I will be disqualified if not adhering to that rule. I acknowledge the fact that I have to return the timing chip after the race to the organizer, otherwise I will be charged by the organizer for the costs of the timing chip.  

13.Bij hetinschrijven voor de race en het ondertekenen vandeze waiver ga ik ermee akkoord dat ik mij zal houden aan alle regels en het voorschriften van de race zoals beschreven op het evenementenwebsite en/ of gecommuniceerd via email, briefings of elke andere officiëlecommunicatie van het evenement.Ik zal de timing chip die aan mij verstrekt is door de organisatie,  gedurende de gehelerace dragen en het feiterkennen dat ik gediskwalificeerd word, als ik mij niet aan die regel houd. Ik erken het feit dat ik mijn timing chip moet inleveren bij de organisatie na de race, anders zal door de organisatie de kosten voor de timing chip in rekening worden gebracht.  

IK HEB DEZE UITGAVEVANAANSPRAKELIJKHEID EN OVERNAME VAN RISICO OVEREENKOMST GELEZEN, DE VOORWAARDEN VOLLEDIG BEGREPEN, BEGREPEN DAT IK WEZENLIJKE RECHTEN HEB OPGEGEVEN DOOR TE TEKENEN, EN VRIJ EN VRIJWILLIG TE TEKENEN ZONDER AANLEIDING. MINDERJARIGEN: ONDER DE 18- HANDTEKENING VANOUDEROF VERTEGENWOORDIGER

(verplicht)   De ondergetekende, gerefereerd als deouder(s) en natuurlijk vertegenwoordiger(s) of legale vertegenwoordiger(s) van mijn kind, heeft hierbij verklaard dat hij/ zij is (zijn), in feite,handelend in die hoedanigheid en gaat ermee akkoord te vrijwaren, bewaren en onschuldig vasthouden elke partij waarnaar hierboven wordt gerefereerd als Releases van al het verlies, schade, kosten, claim welke ook worden opgelegd door genoemde Releases vanwege enig defect of het ontbreken van een dergelijke capaciteit om zo te handelen en vrijlaten genoemd Relaeses namens de ondergetekenden.-ENGLISH-
 

PARTICIPANT WAIVER, RELEASE OF LIABILITY COVENANT NOT TO SUE & IMAGE RELEASE    
 
Spartan Race France    
 
In consideration of being allowed to participate in any way in the above referenced Spartan Race competition(s), race(s), related events (the “Event”) and/or activities, I acknowledge, appreciate, and agree that:    
 
1. The risk of injury and/or death from the activities involved in the Spartan Race and its related events  is significant  including, but not limited to the following: (i) drowning; (ii) near-drowning; (iii) sprains;  (iv) strains; (v) fractures; (vi) heat and cold injuries; (vii) over-use syndrome; (viii) injuries involving vehicles;  (ix) animal bites and/or stings; (x) contact with poisonous plants; (xi) accidents involving, but not limited to paddling, climbing, biking, hiking, skiing, snow shoeing, travel by boat, truck, car, or other convenience; and (xii) the potential for permanent paralysis and/or death. I understand, agree and accept that some of the obstacles may go through water that has not been tested for chemicals, disease or
contamination. I understand that the Event course may contain wild animals, insects and plants. While particular rules, equipment, and personal discipline may reduce this risk, the risk of serious injury does exist;    
 
2. I KNOWINGLY AND FREELY ASSUME ALL SUCH RISKS, BOTH KNOWN AND UNKNOWN, EVEN IF ARISING FROM THE NEGLIGENCE OF THE RELEASES or others, and assume full responsibility for my participation;    
 
3. I willingly agree to comply with the stated and customary terms and conditions for participation.  If, however, I observe any unusual and/or significant hazard during my presence or participation, I will remove myself from participation and bring such hazard to the attention of the nearest official;    
 
4. I, for myself and on behalf of my heirs, assigns, personal representatives and/or  next of kin, forever WAIVE, RELEASE, DISCHARGE and COVENANT NOT TO SUE Xchange Sport & Event AG, Spartan Race LLC, Joe Desena,  and their officers, directors, representatives, officials, agents and/or employees, subsidiaries, and/or  assigns, as well as their independent contractors, sponsoring agencies, sponsors, advertisers, volunteers, and if applicable, owners and lessors of the premises used to conduct the Event  (collectively, the "Releases"), WITH RESPECT TO ANY AND ALL INJURY, DISABILITY, DEATH, and/or loss or damage to person or property, WHETHER ARISING FROM THE NEGLIGENCE OF THE RELEASEES OR OTHERWISE. I further agree to indemnify, defend and hold harmless Releases from any loss, liability, cost, claim or damages arising from my participation in or association with activities and events organized and sponsored by the Xchange Sport & Event AG, Spartan Race  LLC or connected with the Events.    
 
5. I attest and verify that I am free from all illnesses, injuries and defects and that I am physically fit and sufficiently trained to participate in all activities associated with the Events.  My participation in activities and events organized or sponsored by Xchange Sport & Event AG, Spartan Race  LLC is entirely voluntary.    
 
6. I consent to administration of first aid and other medical treatment in the event of injury or illness and hereby release and indemnify Releases from any and all liability or claims arising out of such treatment.   
 
7. I agree that the Releases are not responsible for any personal items or property that is lost, damaged or stolen at the Event.    
 
8. I agree that all entry fee payments are final and non-refundable. I cannot transfer my entry ticket to another person or race. I’m not allowed to hand over my timing tag to another person to race with that under my name or registration.    
 
9. The Releases reserve the right, in its sole determination, to postpone, cancel, or modify the event due to weather conditions or other factors beyond the control of the Releases that might affect the health and/or safety of the participants.  No refunds will be granted.   
 
10. I grant full permission to Releases, as described above, to use photographs, images, videotapes, motion pictures, recordings, or any other record of the activities of the Events for any legitimate purpose in perpetuity and I understand that I shall not be entitled to any compensation therefore.     

 11. I hereby grant permission gratis to the Releases to film, videotape and record gratis the performance of the above named participant (referred to herein as “I”, “me”, “my”) as it relates to the Event and subsequently to telecast and otherwise utilize the same gratis in whatever manner Releases shall deem appropriate.  Such permission shall include the unlimited right to appropriate use gratis by Releases of my name, nickname, image, likeness, voice, photograph, signature facsimile, and biographical information in connection with the Event.  I acknowledge that Releases and their representatives shall have the unlimited right throughout the universe to copyright, use, reuse, publish, republish, broadcast and otherwise distribute all or any portion of the Event in which I may appear on any and all radio, network, cable and local television programs and in any print materials and in any other format or media (including electronic media) now know or hereinafter devised in perpetuity without compensation.  In consideration and in return for being allowed to participate in the Event, I release and agree not to sue the Releases from all present and future claims regarding my participation in the Events that may be made by me, my family, estate heirs, or assigns.    
 
12. By signing up for the race and signing this waiver I agree to adhere all rules and regulations of the race as described on the event website and/or communicated to me by email, on site briefings or any other official communication of the event. I commit to wear the timing chip that is provided to me by the organization at all times during the race and acknowledge the fact that I will be disqualified if not adhering to that rule.  

 

{{ 'MUST-AGREE' | translate}}

{{ 'MUST-AGREE' | translate}}

{{ 'MUST-AGREE' | translate}}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ !gigyaLoaded() ? 'GET-ATHLETE-UPDATE-MOBILE' : 'GET-ATHLETE-UPDATE' | translate}}

{{ !gigyaLoaded() ? 'MOBILE-DELIVER' : 'FACEBOOK-DELIVER' | translate}}

{{ 'PAYMENT-ERROR' | translate}}

{{paymentErrors.message}}

  • {{error}}
  • {{errValue}}

{{ 'CORRECT_ERRORS_FOR_ENTRY' | translate }}

{{ 'COMPLETE_REGISTRATION_FOR_ENTRIES' | translate}}

{{entry.name | translateIf:entry.translate}}

{{ 'EDIT' | translate }} (errors)

{{item.name | translateIf:item.translate}} :

{{item.totalAfterTax | currency:"€":currency.decimal}} {{item.price | currency:"€":currency.decimal}} + {{item.taxed | currency:"€":currency.decimal}}
{{ 'SUBTOTAL' | translate}} : {{cart.subtotal | currency:"€":currency.decimal}}
{{customFee.description}} : {{customFee.price | currency:"€":currency.decimal}}
{{ 'PROCESSING_FEE' | translate }} : {{cart.totalFeeAfterTax | currency:"€":currency.decimal}} {{cart.fee | currency:"€":currency.decimal}} + {{cart.feeTaxed | currency:"€":currency.decimal}}
{{ 'SALES_FEE' | translate}} : {{cart.totalSales | currency:"€":currency.decimal}}
{{!cart.hasLottery ? ('TOTAL'|translate) : ('TOTAL_CHARGE_AT_CHECKOUT'|translate)}} : {{cart.total | currency:"€": currency.decimal}}

{{item.name | translateIf:item.translate}} :

{{item.totalAfterTax | currency:"€":currency.decimal}} {{item.price | currency:"€":currency.decimal}} + {{item.taxed | currency:"€":currency.decimal}}
{{ 'SUBTOTAL' | translate}} : {{cart.subtotalLottery | currency:"€": currency.decimal}}
{{customFee.description}} : {{customFee.price | currency:"€": currency.decimal}}
{{ 'PROCESSING_FEE' | translate }} : {{cart.totalLotteryFeeAfterTax | currency:"€":currency.decimal}} {{cart.lotteryFee | currency:"€":currency.decimal}} + {{cart.lotteryFeeTaxed | currency:"€":currency.decimal}} -
{{ 'TOTAL_CHARGE_IF_SELECTED' | translate}} : {{cart.lotteryTotal | currency:"€": currency.decimal}}
{{ 'IF_SELECTED_CHECKOUT' | translate:cart}}

{{ 'PAYMENT-ERROR' | translate}}

{{paymentErrors.message}}

  • {{error}}
  • {{errValue}}
{{ 'NO-PAYMENT-REQUIRED' | translate }}
{{ 'MASTERPASS-TAGLINE' | translate }}

{{ 'MASTERPASS-HEADLINE' | translate }}

{{ 'MASTERPASS-DESCRIPTION' | translate }}


{{ 'OR' | translate }}

{{ 'NAME-ON-CARD' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'PAYMENT-NAME-MIN-LENGTH' | translate }}

{{ 'CARD-NUMBER' | translate }}
{{ 'EXPIRATION' | translate }}
{{ 'SECURITY-CODE' | translate }}
{{ 'POSTAL-CODE' | translate }}
{{ 'CARD-NUMBER' | translate }}
{{ 'EXPIRATION' | translate }}
{{ 'SECURITY-CODE' | translate }}
{{ 'POSTAL-CODE' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'NAME-ON-CARD' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'PAYMENT-NAME-MIN-LENGTH' | translate }}

{{ 'CARD-NUMBER' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'INVALID-CREDIT-CARD-NUMBER' | translate }}

{{ 'EXPIRATION' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'INVALID-EXPIRATION-DATE' | translate }}

{{ 'SECURITY-CODE' | translate }} (CSC/CVC/CVV)

{{ 'REQUIRED' | translate }} {{ 'INVALID-SECURITY-CODE' | translate }}

{{ 'REQUIRED' | translate }}

{{ 'PAYMENT-INFORMATION-MESSAGE' | translate }}{{crowdriseTeam.entryName}} Charity Event Fundraising on Crowdrise

{{crowdriseTeam.entryName}}: {{crowdriseTeam.msg}} (Crowdrise error)

The internet browser you are using to access this registration form is not supported. Please upgrade your browser or register on your mobile device.
Scan this QR Code with your mobile device to load the mobile registration form.
Event registration link